Úradná tabuľa

Návrh - VZN obce Lubina č. 2/2014 Zásady volebnej kampane pre voľby do orgánov samosprávy obcí dňa 15. novembra 2014 v podmienkach obce Lubina

O B E C   L U B I N A

Obecný úrad č. 56, 916 12 Lubina

                                                   

N Á V R H

Všeobecne záväzného nariadenia obce Lubina č. 2/2014,

 

VYVESENÝ NA ÚRADNEJ TABULI OBCE LUBINA

A

INTERNETOVEJ STRÁNKE OBCE LUBINA

www.obeclubina.sk

v dňoch od 4. septembra 2014 do 25. septembra 2014

Ďalšie informácie...
 

Výzva na predloženie a vypracovanie rozpočtových požiadaviek

Obec Lubina zastúpená starostom obce Ing. Martinom Beňatinským

týmto

z v e r e j ň u j e

výzvu na vypracovanie a predkladanie rozpočtových požiadaviek na tvorbu rozpočtu na rok 2015.

 

Rozpočtové požiadavky je potrebné doručiť v písomnej podobe na Obecný úrad v Lubine alebo na e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. do 10.10.2014.

Rozpočtové požiadavky musia spĺňať ustanovenia zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. a ostatných právnych predpisov.

 

V Lubine, dňa 2.9.2014.

 

Ing. Martin Beňatinský, v. r.

starosta obce

 

 

Prerušenie distribúcie elektriny dňa 10.9.2014

Západoslovenská distribučná, a. s. oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú dňa 10.9.2014 v čase od 1:00 hod. do 7:00 hod. bez dodávky elektriny nasledovné ulice:

 

LOKALITA JAVORINA č. 9010, 9060, 9090, 9503/TS

 

Zverejnenie zámeru predať nehnuteľný majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Obec Lubina

Obecný úrad, 916 12 Lubina č. 56

Obec Lubina

v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

zverejňuje zámer predaja nehnuteľného majetku Obce Lubina

z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

Zverejnenie zámeru predať nehnuteľný majetok obce

z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

Predmet predaja:

 

- novovytvorená parc. reg. C – KN č. 9882/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere

78 m2

a

- novovytvorená parc. reg. C – KN č. 9882/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere

5 m2,

ktoré sú identifikované Geometrickým plánom č. 720 - 718/2014 vyhotoveným Geodetickou kanceláriou, Športová 675/1, Stará Turá, Ing. Richardom Bunčiakom, autorizačne overeným dňa 28.4.2014 a úradne overeným Správou katastra Nové Mesto nad Váhom pod číslom 286/2014 dňa 9.5.2014, za kúpnu cenu celkom 415 Eur.

Kupujúci: Anna Pelaj, Justgasse 20/114/10, 1210 Wien.

Ďalšie informácie...
 

Upovedomenie o začatom správnom konaní

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatom správnom konaní, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Obec Lubina, Obecný úrad č. 56, 916 12 Lubina alebo elektronicky na adresu:  Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. v lehote 7 dní od zverejnenia informácie.

Žiadateľ: Anna Dunajčíková, 916 12 Lubina č. 870, žiada o vydanie súhlasu na výrub 1 dreviny rastúcej na pozemku parc. reg. C-KN č. 8687/1 v obci Lubina, k.ú. Lubina, podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Správne konanie začalo dňa 9.7.2014.

 


Stránka 33 z 36