Úradná tabuľa

Návrh - VZN obce Lubina č. 3/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

O B E C   L U B I N A

Obecný úrad č. 56, 916 12 Lubina

                                                   

N Á V R H

Všeobecne záväzného nariadenia obce Lubina č. 3/2014,

 

VYVESENÝ NA ÚRADNEJ TABULI OBCE LUBINA

A

INTERNETOVEJ STRÁNKE OBCE LUBINA

www.obeclubina.sk

v dňoch od 18. novembra 2014 do 3. decembra 2014

Ďalšie informácie...
 

Upovedomenie o začatom správnom konaní

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov obec Lubina, ako prískušný orgán ochrany prírody, upovedomuje o začatom správnom konaní, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Občianske združenie, ktoré podľa § 82 ods. 6 zákona formou predbežnej žiadosti písomne požiadalo orgán ochrany o účasť v bližšie nešpecifikovaných správnych konaniach je účastníkom tohto konania, ak podľa § 82 ods. 3 zákona písomne alebo elektronicky potvrdí svoj záujem byť účastníkom v tomto správnom konaní.Potvrdenie je potrebné doručiť na adresu: Obec Lubina, Obecný úrad č. 56, 916 12 Lubina alebo elektronicky na adresu:  Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. v lehote 5 dní od zverejnenia informácie.

Žiadateľ: ThDr. Eva Juríková,Inovecká 1315/4, 915 01 Nové Mesto nad Váhom - prech. pobyt 916 12 Lubina č. 214 žiada o vydanie súhlasu na výrub dreviny - lipa v počte 1 ks rastúca na pozemku parc. reg. C-KN č. 2, v k.ú. Lubina, podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Správne konanie začalo dňa 10.11.2014.

 

Upovedomenie o začatom správnom konaní

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov obec Lubina, ako prískušný orgán ochrany prírody, upovedomuje o začatom správnom konaní, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Občianske združenie, ktoré podľa § 82 ods. 6 zákona formou predbežnej žiadosti písomne požiadalo orgán ochrany o účasť v bližšie nešpecifikovaných správnych konaniach je účastníkom tohto konania, ak podľa § 82 ods. 3 zákona písomne alebo elektronicky potvrdí svoj záujem byť účastníkom v tomto správnom konaní.Potvrdenie je potrebné doručiť na adresu: Obec Lubina, Obecný úrad č. 56, 916 12 Lubina alebo elektronicky na adresu:  Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. v lehote 5 dní od zverejnenia informácie.

Žiadateľ: MBL, spol. s r. o., Pezinská 901/5, 900 25 Chorvátsky Grob, prevádzka 916 12 Lubina, 916 12, žiada o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich na nelesných pozemkoch v k.ú. Lubina, podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Správne konanie začalo dňa 22.10.2014.

   

Zverejnenie zámeru predaja majetku vo vlastníctve obce Lubina - priamy predaj

Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku obce

 

Obec Lubina

Obecný úrad 56, 916 12 Lubina

 

v zmysle § 9a ods. 5 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva v Lubine č. 89/2014 z 23.10.2014

zverejňuje:

 

 

 

zámer previesť vlastníctvo svojho majetku

formou priameho predaja

 

a to:

- pozemok parcela reg. C-KN č. 801/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere

229 m2 v k. ú. Lubina, obec Lubina

 

      - stavba – iná budova súpisné číslo 179 nachádzajúca sa na pozemku parcela

reg. C-KN č. 801/2 v k. ú. Lubina, obec Lubina.

Ďalšie informácie...
 


Stránka 31 z 36