Úradná tabuľa

Zverejnenie zámeru predaja majetku vo vlastníctve obce Lubina - priamy predaj

Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku obce

 

Obec Lubina

Obecný úrad 56, 916 12 Lubina

 

v zmysle § 9a ods. 5 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva v Lubine č. 89/2014 z 23.10.2014

zverejňuje:

 

 

 

zámer previesť vlastníctvo svojho majetku

formou priameho predaja

 

a to:

- pozemok parcela reg. C-KN č. 801/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere

229 m2 v k. ú. Lubina, obec Lubina

 

      - stavba – iná budova súpisné číslo 179 nachádzajúca sa na pozemku parcela

reg. C-KN č. 801/2 v k. ú. Lubina, obec Lubina.

Ďalšie informácie...
 

Delegovanie členov do okrskových volebných komisií pre voľby do orgánov samosprávy obce Lubina dňa 15.11.2014

Politické strany, ktorých kandidáti na poslancov vo voľbách do orgánov samosprávy obcí boli zaregistrovaní MVK, môžu delegovať členov do okrskových volebných komisií v obci Lubina do 26.10.2014 (nedeľa) do 24.00 hod. na tel. čísle: 0908/270 447 - pani Inge Rubaninská.


     


Stránka 31 z 36