Úradná tabuľa
   

Oznámenie o aktualizácii územného plánu obce Lubina

OZNÁMENIE
O AKTUALIZÁCII ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE LUBINA

V zmysle § 19b ods. 1 písm. a) a § 30 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov oznamujeme, že obec Lubina začína prípravné práce na obstarávanie zmien a doplnkov ÚPN obce Lubina


dňom 08.12.2017.


Svoje námety na riešenie, prípadne pripomienky, môžete podať písomne na Obecnom úrade Lubina počas pracovných dní od pondelok, utorok 7.00 - 12.00 h a od 13.00 - 15.30 h, streda 7.00 - 12.00 a od 13.00 - 17.00 h, piatok 7.00 - 13.00 h, prípadne zaslať poštou. Pripomienky a námety sa prijímajú do 30 dní od zverejnenia tohto oznámenia, t. j. do 08.01.2018 vrátane.
Na pripomienky a námety, ktoré prídu po tomto termíne, sa neprihliada. 
Podrobnejšie informácie získate na Obecnom úrade Lubina - Ing. Martin Beňatinský, starosta obce.
Pri obstarávaní Zmien a doplnkov ÚPN obce Lubina sa bude postupovať primerane podľa ustanovení § 22 - 28 Stavebného zákona a podľa § 2a ods. 1 Stavebného zákona prostredníctvom odborne spôsobilej osoby, ktorou je Ing. Beata Vaculčíková - odborne spôsobilá osoba na obstarávanie ÚPP a ÚPD, reg. č. 265.


Ing. Martin Beňatinský, starosta obce

   


Stránka 3 z 37