Úradná tabuľa

Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku obce Lubina

| Tlačiť |

Obec Lubina

Obecný úrad, 916 12 Lubina č. 56

Obec Lubina

v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

zverejňuje zámer prenájmu nehnuteľného majetku Obce Lubina

z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľný majetok obce

z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

Predmet prenájmu:

- nehnuteľnosť - pozemok parc. reg. C-KN č. 10994/1 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 87 m2 ,

v k. ú. Lubina, obec Lubina, zapísaný na LV č. 1, na dobu neurčitú za nájomné vo výške 8,407 EUR/rok.

 

Nájomca: Ivan Knápek, 916 01 Stará Turá, Jiráskova 8/165

 

Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa je, pozemok je využívaný ako záhrada a susedí s nehnuteľnosťou, vo vlastníctve žiadateľa, ktorý má záujem predmetný pozemok obhospodarovať. Obec v súčasnosti nemá záujem o iné využitie pozemku.

Tento zámer prenajať nehnuteľný majetok obce ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov bol schválený uznesením Obecného zastupiteľstva v Lubine č. 58/2015 z 24.9.20135 trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov OZ.

Prenájom vyššie uvedenej nehnuteľnosti bude predložený na schválenie Obecnému zastupiteľstvu obce Lubina na zasadnutí, ktoré sa bude konať dňa 19.11.2015.

 

Zverejnené dňa: 1.10.2015

 

Zvesené dňa: .......................


Ing. Martin Beňatinský, v. r

starosta obce

 

(zámer previesť, resp. prenajať majetok obce ako prípad hodný osobitného zreteľa musí byť zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke obce najmenej 15 dní pred schválením v Obecnom zastupiteľstve, pričom tento zámer musí byť zverejnený počas celej tejto doby).


pdf_small Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľný majetok obce Lubina - žiadateľ: Ivan Knápek, Stará Turá