Úradná tabuľa

Zverejnenie zámeru predať nehnuteľný majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Obec Lubina

Obecný úrad, 916 12 Lubina č. 56

Obec Lubina

v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

zverejňuje zámer predaja nehnuteľného majetku Obce Lubina

z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

Zverejnenie zámeru predať nehnuteľný majetok obce

z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

Predmet predaja:

 

- novovytvorená parc. reg. C – KN č. 9882/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere

78 m2

a

- novovytvorená parc. reg. C – KN č. 9882/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere

5 m2,

ktoré sú identifikované Geometrickým plánom č. 720 - 718/2014 vyhotoveným Geodetickou kanceláriou, Športová 675/1, Stará Turá, Ing. Richardom Bunčiakom, autorizačne overeným dňa 28.4.2014 a úradne overeným Správou katastra Nové Mesto nad Váhom pod číslom 286/2014 dňa 9.5.2014, za kúpnu cenu celkom 415 Eur.

Kupujúci: Anna Pelaj, Justgasse 20/114/10, 1210 Wien.

 

Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa je, že ide o pozemky, ktoré obec nevyužíva, žiadateľka ich dlhodobo obhospodaruje a nachádzajú sa v bezprostrednej blízkosti jej rodinného domu s. č. 776. Parcela č. 9882/2 tvorí vchod do rodinného domu.

Tento zámer prenajať nehnuteľný majetok obce ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov bol schválený uznesením Obecného zastupiteľstva v Lubine č. 65/2014 z 26.6.2014 trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov OZ.

Predaj vyššie uvedených nehnuteľností bude predložený na schválenie Obecnému zastupiteľstvu obce Lubina na zasadnutí, ktoré sa bude konať dňa 25.9.2014.

 

 

Zverejnené dňa: 13.8.2014

Zvesené dňa: .......................

                                                                                             


Ing. Martin Beňatinský, v. r.

starosta obce

 

(zámer previesť, resp. prenajať majetok obce ako prípad hodný osobitného zreteľa musí byť zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke obce najmenej 15 dní pred schválením v Obecnom zastupiteľstve, pričom tento zámer musí byť zverejnený počas celej tejto doby)