Úradná tabuľa

Návrh VZN obce Lubina č. 4/2017

O B E C   L U B I N A

Obecný úrad č. 56, 916 12 Lubina

                                                   

N Á V R H

Všeobecne záväzného nariadenia obce Lubina č. 4/2017,

 

VYVESENÝ NA ÚRADNEJ TABULI OBCE LUBINA

A

INTERNETOVEJ STRÁNKE OBCE LUBINA

www.obeclubina.sk

v dňoch od 29. novembra 2017 do 13. decembra 2017


Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

 

 

Fyzické osoby a právnické osoby môžu uplatniť pripomienku k návrhu všeobecne záväzného nariadenia v dňoch od 29. novembra 2017
do 13. decembra 2017 na adrese: Obec Lubina, 916 12 Lubina 56

 

elektronickou poštou na adrese:  Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.  alebo ústne do zápisnice v úradných hodinách na sekretariáte Obecného úradu.


pdf_small 
Návrh VZN obce Lubina č. 4/2017, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie obce Lubina č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Lubina