Úradná tabuľa

Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku obce Lubina v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb.

Pondelok, 10 Apríl 2017 00:00
| Tlačiť |

pdf_small Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku obce Lubina v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. - parcela reg. C-KN č. 26/2 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 69 m2 - Vlasta Filipová, Nové Mesto nad Váhom