Úradná tabuľa

Návrh VZN obce Lubina č. 2/2016, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie obce Lubina č. 1/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na dieťa školského zariadenia so sídlom na území obce Lubina a o určení dotácie na záu

N Á V R H

Všeobecne záväzného nariadenia obce Lubina č. 2/2016,

 

VYVESENÝ NA ÚRADNEJ TABULI OBCE LUBINA

A

INTERNETOVEJ STRÁNKE OBCE LUBINA

www.obeclubina.sk

v dňoch od 13. apríla 2016 do 27. apríla 2016

 

Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

Fyzické osoby a právnické osoby môžu uplatniť pripomienku k návrhu všeobecne záväzného nariadenia v dňoch od 13.apríla 2016 do 27. apríla 2016 na adrese:

 

Obec Lubina

Lubina 56

916 12  Lubina

 

elektronickou poštou na adrese: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. alebo ústne do zápisnice v úradných hodinách na sekretariáte Obecného úradu.

 Ing. Martin Beňtinský, starosta obce,v. r.

                                                                                                                                                                                             

Lubina 13.4.2016


pdf_small Návrh Všeobecne záväzné nariadenie obce Lubina č.
2/2016