Úradná tabuľa

Zverejnenie zámeru zámeny pozemkov ako prípad hodný osobitného zreteľa - Obec Lubina a Ing. Martin Dunajčík

Pondelok, 04 Január 2016 09:30
| Tlačiť |

pdf_small Zverejnenie zámeru zámeny nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Obec Lubina a Ing. Martin Dunajčík