Komisie pri OZ

  • Komisia pre výstavbu a územné plánovanie, pre odpadové hospodárstvo, poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo


Predseda: Ľubomír JARÁBEK

Členovia:

Poslanci:
Branislav Znachor

Odborníci z radov obyvateľov a iné osoby:

Ing. Jana Mináriková      
Ing. Igor Ištok

Tajomník: Inge Rubaninská

pdf_small Komisia pre výstavbu a územné plánovanie, pre odpadové hospodárstvo, poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo - náplň práce


  • Komisia pre finančnú a sociálnu oblasť, pre obchod, služby a cestovný ruch, pre ochranu verejného poriadku a pre nakladanie s majetkom obce


Predsedníčka: Ing. Iveta PETROVIČOVÁ

Členovia:

Poslanci:
Ivan Krúpa        
Dušan Sapáček

Odborníci z radov obyvateľov a iné osoby:
Lenka Vojteková

Tajomník: Ľubica Ostrovská

pdf_small Komisia pre finančnú a sociálnu oblasť, pre obchod, služby a cestovný ruch, pre ochranu verejného poriadku a pre nakladanie s majetkom obce - náplň práce


  • Komisia pre rozvoj, vzdelávanie, kultúru a šport


Predsedníčka: Mgr. Anna MACHAJDÍKOVÁ

Členovia:

Poslanci:
Pavol Čamek
Danka Kollárová
Odborníci z radov občanov a iné osoby:

Viliam Harušťák

Anna Martáková

Jana Ostrovská

Tajomník: Alena Srnánková

pdf_small Komisia pre rozvoj, vzdelávanie, kultúru a šport


Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Predsedníčka: Ing. Iveta PETROVIČOVÁ

Členovia: Branislav Znachor, Pavol Čamek


Bytová komisia pre prideľovanie nájomných bytov

Predseda: Ľubomír Jarábek
Členovia:
Poslanci:
Branislav Znachor
Danka Kollárová
Dušan Sapáček
Ivan Krúpa
Mgr. Anna Machajdíková
Pavol Čamek
Ing. Iveta Petrovičová

pdf_smallBytová komisia pre prideľovanie nájomných bytov