BYTOVÝ DOM - 8 bytových jednotiek

BYTOVÝ DOM - 8 bytových jednotiek ("Pri Cimentáku")

Stavebník: IZOTECH GROUP, spol. s r. o., Piešťanská 1185/25, Nové Mesto nad Váhom 
Začiatok realizácie projektu: 10/2013
Koniec realizácie projektu: 1/2016

Stavba pozostáva:
- z objektu bytového domu 8 b. j., prípojok elektriny, plynu a dažďovej kanalizácie. 
8 - bytový dom je riešený ako dvojpodlažný, s jedným schodiskom. Z každého podlažia je prístup k štyrom bytom. Na 1. NP je navrhnutá kotolňa pre zásobovanie bytov teplou vodou a teplom, kočikáreň, 2 jednoizbové byty a 2 dvojizbové byty. Na 2. NP je navrhnutý 1 trojizbový byt a 3 dvojizbové byty.

Bytový dom pozostáva:
1. NP:
- Byt č. 1 - 1-izbový byt: 43,60 m2
- Byt č. 2 - 2-izbový byt: 48,80 m2
- Byt č. 3 - 1-izbový byt: 41,95 m2
- Byt č. 4 - 2-izbový byt: 49,19 m2

2. NP:
- Byt č. 5 - 1-izbový byt: 37,40 m2
- Byt č. 6 - 3-izbový byt: 66,80 m2
- Byt č. 7 - 2-izbový byt: 55,94 m2
- Byt č. 8 - 2-izbový byt: 48,90 m2 


Spevnené plochy:
- 8 parkovacích spevnených plôch priamo pri bytovom dome
- 5 parkovacích spevnených plôch mimo bytový dom 


Na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Lubine dňa 3.2.2016 bolo uznesením č. 5/2016 z 3.2.2016 schválená kúpa nájomných bytov v Bytovom dome 8. b. j. za celkovú kúpnu cenu 349.003,62 € s DPH, ako aj kúpa technickej vybavenosti v celkovej hodnote oprávnených nákladov 40.979,76 € s DPH. V nadväznosti na uvedené uznesenie bola podaná Žiadosť o poskytnutie podpory v súlade so zákonom č. 150/2013 Z. z. v znení zákona č. 276/2015 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania (ďalej len "ŠFRB").


Sú dve možnosti kúpy nájomného bytového domu, pričom schválené boli oba varianty a to:

- VARIANT A: podpora zo ŠFRB vo výške 60 %, obstarávacej ceny, nenávratná dotácia z MDVaRR SR vo výške 40 % + vlastné prostriedky obce (doba splácania úveru je v tomto prípade 20/25 rokov - až po uplynutí tejto doby je možnosť odkúpenia bytu nájomcom).
- VARIANT B: podpora zo ŠFRB vo výške 100 % obstarávacej ceny a vlastné prostriedky (doba splácania úveru je v tomto prípade 40 rokov - až po uplynutí tejto doby je možnosť odkúpenia bytu nájomcom).
 
Do doby, kedy bude poskytnutá podpora v zmysle Variantu A alebo B, bude Bytový dom - 8 b. j. zo strany spoločnosti IZOTECH GROUP, spol. s r. o. daný obci do prenájmu, ktorá následne bude uzatvárať zmluvy s jednotlivými nájomcami.


Výber nájomcov:


Pre výber nájomcov bola Obecným zastupiteľstvom v Lubine zriadená Bytová komisia pre prideľovanie nájomných bytov zložená z poslancov Obecného zastupiteľstva v Lubine. Predsedom komisie je Ľubomír Jarábek. 
Náplň práce komisie: posudzovanie žiadostí evidovaných v súvislosti s obsadzovaním nájomných bytov postavených z finančných prostriedkov obce a štátu (ŠFRB), výber žiadateľov o pridelenie bytov v nájomných domoch v súlade s VZN obce Lubina č. 1/2014 o nakladaní s nájomnými bytmi v obci Lubina.
Všeobecne záväzné nariadenie obce Lubina č. 1/2014 o nakladaní s nájomnými bytmi v obci Lubina definuje podmienky komu môže byť nájomný byt pridelený, čo musí obsahovať žiadosť o pridelenie bytu a pod. 

Podané žiadosti prerokuje Bytová komisia, ktorá pri rozhodovaní zohľadňuje najmä: 
- či je žiadateľom domácnosť s maloletými deťmi, 
- zdravotný stav žiadateľa, alebo člena domácnosti,
- majetkové a iné podmienky, ktoré obmedzujú schopnosť žiadateľa a členov domácnosti zabezpečiť si bývanie vlastnými prostriedkami.

Komisia po posúdení žiadostí vyberie zo zoznamu uchádzačov tých žiadateľov, ktorí spĺňajú všetky podmienky a vyberie príslušný počet nájomníkov, s ktorými odporúča uzavrieť nájomné zmluvy na nájomný byt (ďalej len "návrh"), ako aj dobu, na ktorú majú byť nájomné zmluvy so žiadateľmi uzavreté. Návrh komisie má pre starostu odporúčací charakter. 
Rozhodnutie o pridelení nájomného bytu podpisuje starosta obce. V prípade, že starosta rozhodne odlišne od odporúčania komisie, v prílohe svojho rozhodnutia uvedie dôvody, ktoré ho viedli k odlišnému stanovisku.

VZN obce Lubina č. 1/2014 obsahuje aj žiadosť o pridelenie nájomného bytu v Bytovom dome - tu.Výber nájomcov a uzatváranie nájomných zmlúv: marec 2016