IBV Lubina - lokalita OHOLÍN

Dôležitou lokalitou je zóna OHOLÍN, kde je zámer vytvoriť celý stavebný obvod pre radovú i individuálnu výstavbu rodinných domov. Dňa 2. marca 2012 sa konala prezentácia možnej výstavby rodinných domov zlúčených do radovej výstavby z dôvodu možnosti financovania prostredníctvom ŠFRB za veľmi výhodných podmienok. Tieto bytové domy sú koncipované neštandardným spôsobom a preto zaujímavým i z pohľadu kvality bývania. K nim bude samozrejme priradený i veľkosťou prislúchajúci pozemok, ktorý bude neoddeliteľnou súčasťou domu. Nezanedbateľným faktom je cena celého projektu a následný prechod do vlastníctva obyvateľa.

Stavebník: Obec Lubina - predpoklad
Začiatok realizácie projektu: po nadobudnutí právoplatnosti územného a stavebného konania. Za predpokladu, že nariadený archeologický prieskup bude negatívny.
Koniec realizácie projektu: celá oblasť určená na IBV bude dokončená vzhľadom k rozsiahlosti projektu v horizonte 5 - 6 rokov
Projekt rieši: Ing. Ľuboš Balažovič, Expensa spol. s r. o., Nové Mesto nad Váhom


Počet pozemkov určených na individuálnu výstavbu: 57 stavebných pozemkov, 24 bytových jednotiek v radovej výstavbe. Po získaní ďalšieho priestoru pod vysielačom je možné vytvorenie ďalších 15 pozemkov. Celkovo sa tak vytvorí bývanie pre 96 rodín. 

Súčasný stav:
Súčasný stav je už po majetkovoprávnom vysporiadaní sporných pozemkov. Prebieha územné konanie, ktoré bolo vyhlásené v decembri 2015, vrátane ktorého bol nariadený archeologický prieskum. Ďalším faktorom, ktorý ovplyvňuje posun realizácie projektu, resp. výstavby je rozhodnutie spoločnosti Telekom o ukončení investície prekládky optického vlákna tiahnuceho sa krížom cez výstavbovú oblasť. Túto investíciu bude musieť vykonať investor na vlastné náklady. Projektová dokumentácia je schválená a spoločnosť Suptel, ktorá pracuje pre Telekom, bude túto prekládku realizovať súčasne s prekládkou VN vedenia spoločnosti ZSE, a. s.Nemalo mierou k začatiu výstavby bude výber investora, ktorý bude celú stavbu realizovať. 

pdf_small IBV Lubina - lokalita Oholín - vizualizácia 

IBV_Lubina_lokalita_Oholn_ulin_pohad 

oholn1 

oholn5