UPOZORNENIE

SPOLOK BÝVALÝCH URBARIALISTOV OBCE LUBINA

UPOZORNENIE

 

  • Výkonný výbor Spolku bývalých urbarialistov obce Lubina (VV SBUL) vyzýva tých podielnikov, ktorí nemajú doteraz zdokladované svoje vlastnícke práva, potrebné k výplate urbárskych podielov, aby tak urobili najneskôr do 1.6.2014. Podielnici, u ktorých prebieha dedičské konanie, musia predložiť vlastnícke doklady do 3 mesiacov od nadobudnutia ich právoplatnosti. Doklady treba predložiť tajomníčke VV SBUL - p. Oľge Jamborkovej, Lubina č. 357.

 

  • VV SBUL v zmysle platných zákonov a na základe uznesenia valného zhromaždenia zo dňa 26.3.2010 pripravuje identifikáciu a zdokumentovanie využívania pôdy a pasienkov súkromnými osobami. VV SBUL vyzýva občanov, ktorí z rôznych dôvodov užívajú pôdu SBUL, aby si vysporiadali tieto majetkovoprávne vzťahy a bezodkladne uzatvorili s SBUL právoplatnú nájomnú zmluvu.

 

 

 

Oznámenie o zmene výšky nájmu a spôsobe úhrady nájomného

pdf_small Oznámennie o zmene výšky nájmu a spôsobe úhrady nájomného

   

Zaobstarávanie palivového dreva a dreva na stavebné účely

pdf_small Zaobstarávanie palivového dreva a dreva na stavebné účely

 

Informácia Výkonného výboru SBUL

pdf_small Informácia Výkonného výboru SBUL

 


Stránka 3 z 4