Súčasnosť

V súčasnosti má náš zbor 68 členov, z toho je celá jedna tretina žien a dievčat. Celkový vekový priemer v našom zbore je 39,91 roku. Najstarším členom nášho zboru je 90. ročný Čestný veliteľ a Zaslúžilý člen DPO pán Rubaninský, ktorý je hasičom už 70 rokov. Najmladším je Peter Bako, ktorý má 15 rokov. Z tejto členskej základne je zložený aj 13 členný Obecný hasičský zbor Miškech Dedinka (OHZ), ktorý plní úlohy hasičskej zásahovej jednotky pri požiaroch a iných mimoriadnych udalostiach vo svojom zásahovom obvode.
DHZ Miškech Dedinka sa každoročne zapája do Okresnej súťaže DHZ organizovanú OV DPO SR v NMn/V s jedným družstvom mužov a jedným družstvom žien. Tomu samozrejme predchádzajú pravidelné nácviky hasičských družstiev na ihrisku v Hrnčiarovom.
Jednou z činností zboru je aj pravidelné vykonávanie preventívnych protipožiarnych kontrol v objektoch fyzických a právnických osôb. Preventívar získal odbornú spôsobilosť a má vyškolenú jednu preventívnu skupinu.
Aktívne vykonávame brigádnickú činnosť, ktorou si skrášľujeme priestory hasičskej zbrojnice, ale aj okolia. Pod vedením strojníka sa kontroluje, opravuje a pripravuje technika, či už na súťaže, alebo k zásahom. Každoročne zbierame na kopaniciach i v obci staré železo. Koncom roka zabezpečujeme pravidelnú kontrolu ručných hasiacich prístrojov v Kultúrnom dome (KD) i zbrojnici.
Koncom mesiaca apríl pravidelne v spolupráci s Folklórnou skupinou Javorinka postavíme máje pred KD i hasičskou zbrojnicou. Ku dňu detí na ihrisku za hasičskou zbrojnicou pripravíme súťažné disciplíny, kde si deti môžu vyskúšať svoju šikovnosť a zručnosť pri rôznych úlohách.
V jesennom období organizuje Miestne osvetové stredisko Miškech Dedinka (MOS) zábavno-súťažný večer medzi družstvami FS Javorinky, MS SČK, športovcami a hasičmi, ktorého sa veľmi radi zúčastňujeme. V príjemnej atmosfére a súťažnom duchu plníme rôzne pripravené disciplíny.
Medzi radostnejšie okamihy nášho života neodmysliteľne patria aj významné životné jubileá, alebo svadby našich členov. Starším členom sa snažíme aspoň malou pozornosťou poďakovať za ich celoživotnú obetavú prácu a tým mladším na svadbách vytvoriť príjemnú atmosféru.