Prírodné pomery

Obec Lubina leží na slovensko-moravskom pohraničí – v podjavorinskej oblasti. Je takmer úplne zovretá v horskej doline, ohraničenej hlavným hrebeňom Bielych Karpát zo severu a bočnými výbežkami z východu a západu. Na juh je otvorený výhľad na končiace sa Malé Karpaty. Obec je orientovaná severojužným smerom a kopanice sú roztrúsené po svahoch bočných výbežkov. Dominantu tvorí najvyšší vrch chotára a celých Bielych Karpát – Veľká Javorina (970 m n. m.). Najnižšie položené miesto je v dolnej časti obce – 256 m n. m. Celú dolinu odvodňuje Kamečnica, ktorá pramení vo výške 559 m n. m. v Lubinskej. Priberá bočné prítoky, ústi do Klanečnice, ktorá sa vlieva do Váhu v Novom Meste nad Váhom.

Príroda
Rozsiahle lesné porasty – listnaté ( buk, dub, javor ), ihličnaté (smrek, borovice) sa striedajú s poľnohospodárskou pôdou, lúkami, pasienkami a ornou pôdou. Pôsobivý obraz krajiny dotvára rozptýlená zeleň stromov a krov, zachované ovocné sady so starými vzácnymi odrodami ovocných drevín – oskoruše, hrušky, jablone, slivy (slivky, belice, durandzie, trnky). Výskyt vzácnych rastlín i živočíchov na území Veľkej Javoriny bol dôvodom, aby 30. 6. 1988 túto oblasť – 83 ha – vyhlásili za štátnu prírodnú rezerváciu