Civilná ochrana - základné informácie

civilna_ochrana

Vážený občan,

posledné roky nás poučili, že nehody, havárie, živelné pohromy alebo iné mimoriadne udalosti si nevyberajú miesto ani čas svojho vzniku a preto nás nesmú zastihnúť nepripravených.
Na tento účel je určená civilná ochrana ako systém úloh a opatrení zameraných na ochranu života, zdravia a majetku, spočívajúcich najmä v analýze možného ohrozenia a v prijímaní opatrení na znižovanie rizík ohrozenia, ako aj určenie postupov a činnosti pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí.
Za plnenie úloh civilnej ochrany podľa zákona NR SR číslo 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov zodpovedá vláda, ministerstvá, ostatné ústredné orgány štátnej správy, iné ústredné štátne orgány, krajské úrady a okresné úrady, samosprávne kraje, obce, právnické osoby a fyzické osoby.

Ďalšie informácie...
 

Varovné signály

Predpokladom pre účinné vykonanie záchranných, lokalizačných a likvidačných prác je včasné varovanie obyvateľstva a vyrozumenie osôb. Varovanie obyvateľstva sa vykonáva varovnými signálmi.

 rozhlas

Tón sirény Dĺžka tónu Druh signálu
Kolísavý 2 minúty Všeobecné ohrozenie
Stály 6 minút Ohrozenie vodou
Stály 2 minúty Koniec ohrozenia

 


 

Ďalšie informácie...
 

Dôležité telefónne čísla

Ak ste účastníkom mimoriadnej udalosti, pri ktorej je ohrozený život, zdravie alebo majetok, na privolanie pomoci stačí jediné telefónne číslo 112.


112 - číslo tiesňového volania

Pri oznamovaní vzniku mimoriadnej udalosti operátorovi uveďte:

  • vaše meno,112
  • číslo z ktorého voláte,
  • miesto odkiaľ voláte,
  • čo sa stalo, a aké sú následky udalosti

112 je číslo, ktoré zachraňuje. Použite ho len vtedy, ak skutočne potrebujete pomoc!

 

Nezneužívajte ho, aby ste i vy raz neostali bez pomoci v núdzi!

Ďalšie informácie...