Zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru

poziar

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Novom Meste nad Váhom vyhlasuje  ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU v územnom obvode okresu Nové Mesto nad Váhom a Myjava od 16. marca 2012 do odvolania.

 

 

 

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.

Fyzickým osobám sa na lesných pozemkoch z a k a z u j e  najmä:

 • zakladať alebo udržiavať ohne,
 • fajčiť alebo odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety,
 • vypaľovať porasty bylín, krovín a stromov.

 

Vlastníci, správcovia alebo užívatelia lesných pozemkov v súvislosti s ochranou lesa pred požiarom sú  p o v i n n í   najmä:

 • zabezpečovať v lesoch hliadkovaciu činnosť; pre osoby vykonávajúce hliadkovaciu činnosť vypracúvať časový harmonogram s určením trasy pochôdzok, a s uvedením konkrétnych časov a miest, kde sa má hliadkovacia služba v danom čase nachádzať a zabezpečovať jej vhodný systém spojenia s ohlasovňou požiarov,
 • zabezpečiť umiestnenie potrebného množstva protipožiarneho náradia na určenom mieste v závilslosti od plochy lesných porastov,
 • udržiavať existujúce prejazdové cesty, zvážnice a zdroje vody v stave, ktorý umožňuje bezproblémový príjazd hasičských jednotiek a ich využitie na účinný zásah,
 • prijímať osobitné opatrenia pre priestory postihnuté kalamitou, zamerané najmä na:
 1. urýchlené odstraňovanie dreva a ďalšieho horľavého odpadu z blízkosti objektov,
 2. vytváranie rozčleňovacích pásov na zabránenie šírenia požiaru,
 3. prednostné zabezpečenie prejazdnosti lesných ciest a zvážnic pre hasičskú techniku.
 • vybaviť prenosnými hasiacimi prístrojmi pracovné stroje, napr. lesné kolesové traktory, harvestory, traktory a iné vozidlá, ktoré sa používajú na spracovanie dreva a zvyškov po ťažbe.

pplk. Ing. Karol Prno

riaditeľ Okresného riaditeľstva HaZZ

v Novom Meste nad Váhom