Spomienka na lubinského kňaza Gustáva Zocha

V nedeľu 26. júna 2011 konali sa v lubinskom chráme Božom slávnostné bohoslužby pri spomienke na vzácneho, vzdelaného a národne orientovaného kňaza Gustáva Zocha a pri príležitosti prinavrátenie pôvodného názvu KD v dedine – Kultúrny dom Gustáva Zocha.

Na slávnostných bohoslužbách, okrem početných domácich cirkevníkov, sa zúčastnili i potomkovia rodiny Zochovej – vnuk Daniel Zoch s manželkou a vnučka Branislava Zochová.Kázeň slova Božieho mala seniorka Považského seniorátu a lubinská farárka ThDr. Eva Juríková, liturgovali Mgr. M. Kubík a Mgr. J. Baláž. So životom a dielom G. Zocha oboznámila prítomných Ing. O. Hrabovská. Ukážku z divadelnej hry G. Zocha „Z otroctva k slobode" predviedli: riaditeľka ZŠ S. Štúra v Lubine Mgr. E. Vrzalová, Mgr. D. Vrtochová a Mgr. P. Trúsik. K dôstojnému priebehu prispel cirkevný spevokol, deti s piesňou a slávnostné odovzdávanie vysvedčenia z náboženstva prítomným žiakom.
Po bohoslužbách sa sprievod odobral ku KD, kde sa starosta obce Ing Martin Beňatinský prihovoril k prítomným. Tabuľu s prinavrátením názvom – KD Gustáva Zocha odhalil a v mene rodiny Zochovej sa poďakoval vnuk Daniel Zoch. Báseň predniesla Kristínka Mlynárová a spevokol s prítomnými zaspieval pieseň „Kto za pravdu horí..." Všetci prítomní boli pozvaní na výstavku G. Zocha a Lubiny do sály KD, kde na nich čakalo bohaté pohostenie.

Foto č.

2 Cirkevný spevokol

3 Pásmo z hry „ Z otroctva k slobode"

4 Deti prispeli piesňou

5 Pri preberaní vysvedčenia

6 Zľava Mgr. M. Kubík, ThDr. E. Juríková, Mgr. J. Baláž

7 K prítomným sa prihovára starosta obce Ing. Martin Beňatinský (vpravo) a Daniel Zoch

9 Kristínka recituje

10 Slávnostné bohoslužby začínajú ...

11 Zľava: Mgr. J. Baláž, D. Zoch s manželkou, Branislava Zochová, ThDr. E. Juríková, Ing. M. Golány-cirkevný dozorca, Ing. M. Beňatinský, Mgr. M. Kubík a lubinské deti