Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011

Logo-scitanie-300x267Vážení občania a návštevníci stránky obce Lubina,

opäť nás čaká historicky najstaršie, najvýznamnejšie a najrozsiahlejšie štatistické zisťovanie – sčítanie, ktoré sa tradične v Európe, ako aj v iných krajinách sveta, realizuje v desaťročných intervaloch. V roku 2011 sa po prvýkrát sčítanie obyvateľov, domov a bytov uskutoční vo všetkých členských štátoch EÚ naraz.

Oficiálne sa sčítanie začne 13. mája 2011, odkedy budú sčítací komisári navštevovať domácnosti za účelom rozdania formulárov, a potrvá do 6. júna 2011. Za rozhodujúci okamih sčítania sa stanovila polnoc z piatka 20. mája 2011 na sobotu 21. mája 2011. Všetky udalosti, akými sú napr. narodenie dieťaťa, sobáš, sťahovanie, zmena zamestnania a pod., ktoré sa udejú do polnoci 20. mája 2011, budú občania zapisovať do sčítacích formulárov. Všetky udalosti, ktoré sa udejú po polnoci 20. mája 2011, budú už predmetom zisťovania v ďalšom sčítaní.Celý proces sčítania bude prebiehať dvojfázovo:

  • listinnou formou –formuláre sa budú vypĺňať v období od 21. mája 2011 do 6. júna 2011
  • elektronickou formou – elektronicky sa budú údaje kompletizovať v období od 21. mája 2011 do 29. mája 2011


Elektronická forma sčítania predstavuje historicky prvýkrát možnosť obyvateľov vyplniť sčítacie formuláre prostredníctvom internetu. To znamená, že každý z nás sa môže rozhodnúť, či vyplní tlačivá v listinnej podobe alebo v elektronickej forme. Volí sa buď jedna, alebo druhá možnosť.

Každá domácnosť bude patriť do určitého sčítacieho obvodu a bude jej pridelený sčítací komisár. Sčítací komisár je povinný počas výkonu činnosti preukázať sa osobitným poverením, ktoré mu vydá starosta obce, alebo príslušný orgán štátnej správy. Úlohou sčítacieho komisára je doručiť sčítacie formuláre, požiadať a poučiť o správnosti vyplnenia formulárov, vyplniť formuláre v prípade, že ho o to obyvatelia požiadajú a po ich vyplnení ich zozbierať a urobiť predpísané sumarizácie za svoj sčítací obvod.

Sčítacím tlačivom je štatistický formulár v listinnej podobe alebo elektronickej forme. Sčítacie tlačivá budú okrem štátneho jazyka vyhotovené aj v jazyku maďarskom, rómskom, rusínskom, ukrajinskom v listinnej podobe a v jazyku anglickom aj v elektronickej forme.

Každá domácnosť dostane a bude požiadaná o vyplnenie nasledovných troch typov tlačív:

A. Údaje o obyvateľovi (podľa počtu členov v domácnosti, vyplní každý člen domácnosti)
B. Údaje o byte (vyplní vlastník bytu alebo správca bytu, alebo nájomca, alebo podnájomník, prípadne sčítací komisár)
C. Údaje o dome (vyplní vlastník domu alebo správca domu, alebo nájomca domu, prípadne sčítací komisár)

V prípade, že sa rozhodnete vyplniť tlačivá v elektronickej forme je potrebné informovať o tom sčítacieho komisára. Elektronické sčítanie bude možné len s použitím identifikátora (náhodne vygenerované číslo) a overovacieho hesla, ktoré vám doručí sčítací komisár v zalepenej obálke. Ak sa stane, že sa nezúčastníte sčítania elektronicky, napriek tomu, že ste to tak komisárovi nahlásili, navštívi vás ešte raz a požiada o vyplnenie formulárov v listinnej podobe.

www.scitanie2011.sk
– tu vyplnia tlačivá v elektronickej forme tí, ktorí sa rozhodnú pre elektronické sčítanie.

Možno si kladiete otázku: „k čomu je dobré toto sčítanie"? Treba mať na pamäti, že sčítanie je pre každého z nás príležitosťou, PRÁVOM prispieť k tomu, aby sme spoznali obraz o demografickej a sociálnej situácii, ako aj životných podmienkach nás všetkých, a to nielen v rámci Slovenskej republiky. Na základe tohto zisteného obrazu budeme môcť prognózovať ďalší vývoj našej spoločnosti.

Neberme preto sčítanie ako povinnosť, ktorá nám vyplýva zo zákona (z. č. 263/2008 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov), ale ako možnosť podieľať sa na vytvorení jedinečných údajov, ktoré sa stanú odrazovým mostíkom pre ďalšie lepšie smerovanie našej spoločnosti.„Opíš prítomnosť, ovplyvníš budúcnosť."

Logo-scitanie-300x267


Vyplnené vzory sčítacích formulárov:

A. Údaje o obyvateľovi
B. Údaje o byte
C. Údaje o dome