Obec Lubina - Obec s predpokladom stabilného rozvoja

protokol1
Národné informačné stredisko Slovenskej republiky, a. s., Bratislava (NiSSR) vykonalo hodnotiacu analýzu 2 926 obcí a miest SR. Hodnotilo rating na základe ekonomických údajov, legislatívy, vrátane rozpočtovej zodpovednosti. Rozpočty boli analyzované štatistickými metódami v 6 ročnom trende upravené o medziročný vývojový trend v období 2013/2014 s ohľadom na predpokladaný vývoj 2015. Na základe spomínanej analýzy hospodárenia bola naša samospráva pod vedením starostu a obecného zastupiteľstva vyhodnotená ako samospráva, ktorá sa môže zaradiť medzi 37,7 % obcí a miest, kde sú                                                                 obyvatelia spokojní s prácou starostu.


Našej obci bola v hodnotiacom a informačnom systéme udelená Pečať rozvoja obcí a miest. Udelená pečať potvrdzuje výnimočnú pozíciu na trhu, deklaruje dôveryhodnosť, prosperitu a finančnú stabilitu obce. Je to silný marketingový a prestížny nástroj pri komunikácii s obchodnými partnermi, investormi, zákazníkmi, konkurenciou a širokou verejnosťou. Pečať rozvoja obcí a miest je zverejnená v systéme, ktorý využívajú banky, finančné inštitúcie, štátna správa a odporúča ho aj Európska komisia pre Európsky sociálny fond na preverovanie a hodnotenie podnikov, miest a obcí. Pečať nemá časové obmedzenie a bude v systéme zverejnená nastálo. Informáciu o získaní pečate deklaruje protokol o získaní pečate.